2010 - 2011 Yılı 12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları

Yazar:Sayfa 10
1.Evet vardır.Bazı metinler öğretmeyi amaçlarken bazı metinlerda ise sanat yapmak amacı vardır.
2. -

Sayfa 11
1. olay zaman mekan kişi
2.Gerçek hayatta karşılaşamayız.Masal olduğu için olağanüstü olaylar vardır
3.Metin dolaylı bir yoldan bize aktarılmıştır
Sayfa 14
1.Olay kişi zaman mekandır
2Gerçeklikle ilişkisi olabilir
3.Metnin vermesi gerken ileti bize dolaylı bir şekilde iletilmiştir
4kendi içinde
3.Metin
1.Dil zihniyet ahenk şiir ve gelenek
3.Şiirin göndrgesi dolaylı
4.Kendi içinde

Sayfa 16
1.Yazar,eser,oyun.seyirci
2.Gerçeklikle ilişkilidiir
3.İleti doğrudan aktarılmıştır
4.Kendi içinde

1.Etkinlik
a. Dilin İşlevi
Aslan ile sivrisinek göndergesel
Karanfilsiz göndergesel
Ne böyle Sevdalar
gördüm Şiirsel
Otoyolda piknik göndergesel

2.Etkinlik - GELENEK
Aslan ile sivrisinek Masal
Karanfilsiz Halk hikayesi
Ne böyle sevdalar gördüm Şİir geleneği
Otoyolda Piknik Tiyatro


3.etkinlik
a. bu sorunun cevabı size kalmış bişey.
b. sanat iletisi bir bilimsel,düşünsel iletilerde olduğu gibi bir şey kanıtlama gayesiyle yazılmaz.sanat iletisinde amaç sanattır,estetik hazdır.

Sayfa 17 ve 18
4.etkinlik
a. -
b.dille gerçekleştirilen sanatların ses,renk,çigi ve hareketlerle gerçekleştirilen sanatlardan farkı,farklı araçlarla anlatılıyor olmasıdır.

5.etkinlik
anlatmaya bağlı sanat etkinlikleri
göstermeye bağlı sanat etkinlikleri
kendini coşku ile ifade etme etkinlikler

6.etkinlik
a. -
b. -
c. göndergesel işlev
d.1 metin olağanüstü özellikler taşır,simgesel bir özellik taşır,gerçekleri simgesel olarak anlatır.dönemin zorba yöneticilerini sembolik olarak anlatmıştır.bu bakımdan dönem özelliklerini taşır . 2 metin şiir olmasına rağmen gerçekçi özellikler de taşır, gerçek doğaya ait özellikleri betimleyici bir şekilde dile getirir.dönemin şiir geleneğine uyularak bireysel duygular dile getirilmiştir. 3.metin acı gerçekleri dile getiri.dönemin buhranları,kaybolan değerlerini anlatır. 4.metin gerçeklikle ilişkilidir,olağanüstü özelikler görülmez,herhangi bir iş ortamında yaşanabilecek olaylar anlatılmıştır.dönem özelliği olarak birbirinin sırtına basarak ayakta kalmaya çalışan insanlar anlatılmıştır.

6.anlatmaya dayanan sanat metinleri(hikaye,masal,fabl,ro man,destan)
göstermeye dayalı sanat metinleri (tiyatro)
heyecana,duyguya dayalı sanat metinleri (şiir)

sayfa 18
değerlendirme
1)iletinin,dilin göndergeyi olduğu gibi......---dilin göndergesel işlevi

iletinin,göndericinin....-----dilin heyecana bağlı işlevi
iletinin,iletisinin......---dilin şiirsel işlevi
2)A
3)b
4)metnin yapısını inceler
gerçeklikle ilişkisini inceler
yazıldığı dönemin zihniyetini inceler

sayfa 20
değerlendirme soruları:
1)Y
D
D
D
D
2)E türkü
3)........
4)B cumhuriyet dönemi
6)1.kutucuk


Standart

Arkadaşım Aslan ile sivrisinek masalı cevapları
teması kibirli olmamak ve küçümsememek Etme bulma dünyasıdır.

Sayfa 21
3.Etkinlik
Anlatmaya baglı metinlerle göstermeye baglı metinlerin ortak özellikleri:

her iki metin ürünündede yapı unsurları olan kişi,olay,zaman,mekan bulunur.
Her iki metin türüde edebi metindir.

Farklılıkları:

Anlatmaya b**lı metinlerde duygu ve düşünceler anlatılarak ifade edilir. tasvirlere yer verilir.
Göstermeye baglı metinlerde ise sahnede canlandırmalar yapılır.
Anlatılmak istenen duygular parantez içi ifadelerle verilir.

Etkinlik:
Küçük kızım suya:Çoşku ve heycana baglı.
Çocuklar: öyküleyici
Okyanus.:Bilimsel+ögretici ve açıklayıcı
Oynculu:Öyküleyici + betimleyici

5. Etkinlik:
2 metin:kahraman bakış açısı
3.metin:bilimsel yazı 'yazar'

Sayfa 23
b)Fabların sonunda ahlak ve hayat dersi verilir
Sade anlaşılır bir dil kullanılır
Olaylar çoğunlukla bir kır orman veya köyde geçer
Söz sanatları kullanılır Özellikle intak ve teşhis ağır basar
Kahramanlar hayvan ve bitki çevresinden seçilir
Öyküleyici anlatım hakimdir
1)fabların yazılma amacı ders vermek
.Kahramanlar genellikle hayvan ve bitkidir
.Fabların olşturulmasında teşhis ve konuşturma sanatlarının önemi
Kahramanlar hayvan ve btki olduğuna göre yazar intak ve teşhis sanatına başvurmaya mecburdur.

Sayfa 24
b)Eserde anlatılmak istenen davranış tutum iki yüzlü olmamalıyız dolandırıcılık yapmamalıyız
3)Gerçek hayatta karşılaşılabilir.Çünkü hayatta ikiyüzlü insanlar vardır karşımıza çıkabilir'
2.Etkinlik
Kurt=İkiyüzlü
Çoban=saf sıradan
Tilki=Kurnaz
3.Etkinlik
Mekanın özellikleri Zamanın özellikleri
Kırda geçiyor Zaman bellik değildir belirsiz bir zamandır
5.b=Betimleyici ve öyküleyici
c=En çok betimleyici ve öyküleyici analatm türü varıdr
ç=Betimlemeyle birlikte olay resmedilmiştirParçar birleştirilerek bütün oluşturmuştur

Sayfa 25
6.Gümbürdetmişin kökü güm dür güm yansıma bir sözcüktür yansıma bir sözcük olan güm sesiyle gümbürdtmek olmştur
7.b=Metnin teması ikiyüzlülük
c=Tema evrenseldir günlük hayatta karşılaşılabir
ç=Tema değişmez bir ahlaki değerdir
8=Açıklık ylınlık duruluk akıcılık ilkesine uyar gereksiz sözcük yoktur
4.Etkinlik
a=Dilin gödergesel işlevi
Dilin heyecana bağlı işlevi
Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi
Dilin kanalı kontrol etme işlevi
Dilin dil ötesi işlevi
Dilin şiirsellik işlevi
b=Dilin göndergesel işlevi

Sayfa 26
ANLAMA YORUMLAMA
1.Kurtun özelliklerine sahip insanlar günlük hayatta karşımıza çıkabilecek türdendir
3.Verilen ders tüm insanlar için geçerlidir.Evrenseldir
Değerlendirme
1.D,Y,D
2.Fablarda serim düğüm ve çözüm bölümleri bulunur
Fablar intak ve teşhiz sanatları üzerine kurulur
3.D şıkkı

Sayfa 27
8.Etkinlik
selçuktan sökeye:gönderqesel
beş kanqal:heycana bağlı
fahriye abla:şiirsel
eski zamanlarda:heycana bağlı

Sayfa 29
11 etkinlik
metinde dil qönderqesel işlewde kullanılmuştır.

12.etkinlik
ögretici metinler:
kelimeler gerçek anlamda kullanılır.
dil gönderqeseldir.
amaç bilgi vermektir.
nesnel ifadeler kullanılır.
kurgular deqil qerçekler dile qetirilir.
sade ve açık bir dil kullanılır.

Sanat metinleri:

Sanat metininin amacı okuyuca duygu ve düşünlerini aktarmasıdır.
kurmacadır.
dolaylı anlatım vrdır.
uslüp kaygısı ön plandadır.
kişi,zamn, tarif deqişebilir.
gerçekler kurqulanarak anlatılır.
kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır.

Sayfa 30
14. etkinlik (sayfa 29dakiyle aynı)

Sayfa 31
Anlama yorumlama

1.küçük kızım suya isimli şiiri herkes farklı yorumlayabilir.çünkü kişinin ruh haline qöre şiiri anlama şekli deqişir.
2.selçuktan sökeyede sadece bilqi edinmemizi s**ldı.ama diqer metinlerde hayal qücümüz dewreye qirmiştir.
3.Fahriye adlı şiirde kelimleer anlamları dışında farklı bir şekilde kullanılmıştır.
4.betimlemelerin sıkça kullanılmasının sebebi okuyucuya bir hayal dünyası oluşturmaktır.metin türü gönderqeseldir.
.............................. .....
8.
1metin.nesnel
2metin.öznel
3.nesnel
4.nesnel
5.nesnel
6.öznel
7.öznel

9.Nesnel:ögretici metinlerde
öznel:sanatsal metinlerde

Sayfa 32 - Ölçme ve deqerlendirme
1.şiirsel
2.sanatsal-ögretici
3.öyküleyici
4.göstermeye

2. soru.
1.d
2.y
3.d
4.d
5.D
6.d
7.Y

3.d
4.a
5.d
6.e
7.b
8.d
9.c

Ünite Değerlendirme
1.ögretici-sanatsal
2.c
3.d
4.b
5.c
6.a
7.a
8.c
9.c
10.b
11.c
12.c
13.b
14.d

15.roman,hikaye,destan vs.
16.gönderqesel,heycana bağlı,şiirsel,alıcıyı harekete geçirme

sayfa 45
3. etkinlik

1tanpınarın mektubu nda samimiyet ve süslü bir dil vardır edebidir
2 mektup genç kıza yazılmıştır cevap mektuudur sanat anlayışını anlatmıştır

4. etkinlik
tanpınarın ve tarancının mektuplarında kısa özdür sağ alt köşede ad soyad vardır
iş ve dilekçelerde ise sade ve kısa dır

5.etkinlik

benzerlikleri: belli bir kişiye hitaben konuşulur
farkları: samimi süslü bir dil vardır mektupda , konuşurken ise daha sade ve anlaşılır kelimeler kullanırı

6. etkinlik
hayatını edebi kişiliğini ve sanatını anlatmıştır
mektup amacına ulşamıştır (son paragrafta işte sanatım hakkındaki fikirlerimi öğrendiniz derken )son olarakta iyi dileklerde bulunarak mektubuna son vermiştir

sayfa 46
7. etkinlik tablo
kime :yayın evine
niçin:ticaret amacıyla istekde bulunmak için
düzeni:firma adı taşıyan kağıtlara yazılır
yazıda daktilo veya bilgisayar kullanılır
dil özl:kısa ve öz sade süssüz yalın dil

8. etkinlik
kime:müdürlüğe
niçin:istek ve dilekte bulunmak için (belge için )
düzeni: kağıt orrtalanarak yazılmış
yazının çıktığı dairenin adı yazılır başlığasağ üste tarih atılır
ilk paragrafta sorun ve konu belirtilirdil özl: ciddi ve ağır dil
açık ve yalın
üst makam yetkilisi alt makama ricada bulunur
alt makam yetkilisi üst makama arz eder

dilekçe ve iş mektuplarının farkları : iş mektuplarında daktilo ve bilgisayar kullanlır dilekçelerde böyle bir kural yotur .
iş mektupları ticari ve endüstri kurumlarına firma adı belirtilerek yazılırken ,dilekçelerde bir istek veya şikayet etmek amacıyla yazılır

sayfa 47
10. etkinlik
öyküleyici , açıklayıcı

11. etkinlik
vaktinde
vakit kökü
-i harfi düşerek ünlü düşmesi olmuştur

12. etkinlik
göndergesel işlevantalyalı genç kız abilgi veriyor

anlama ve yorumlama
2 antalyanın kendisi için özel bir önme taşıdığını anlatarak kendini tanıtmaya başlar

14.etkinlik
rüya zaman ,musiki şiirlerinde önemli yer tutar
fuzuli ve bakiden eski değerleri,börgsın,şopinhe ve niçeden yeni değerlerinde etkilenmiştir

Sayfa 48
15. etkinlik
vezin:ölçü
kafiye :uyak
kaide:kural
şahsi : kişisel
evvela :ilkin
hususi: önemli
ziyade :fazla
telakki:düşünce
tasavur etmek: aklından geçirmek

Sayfa 49
1. edebi ,iş iresmi
samimi
dilekçe
özel mektular
2.
d
y
y
3. d
4.d
5.d
6.e

Sayfa 143 ile 156 Arası Cevaplar


Tüm kitap cevapları için buraya tıklayınız!


Daha fazlası için arama yapın :


83 yorum:

 1. çok sağol arkadaşım yarına kadar sayfa 64 e kadar da ekleyebilirmisin . ödev var da. :)

  YanıtlayınSil
 2. çok sağolun ya bu sayfa çok işimize yarıyor

  YanıtlayınSil
 3. masal konusnu yapan war mı ?? warsa ekleyebilr msnz acill ....

  YanıtlayınSil
 4. çok saol işime çok yaradı öğretmen kontrol etti eksikleri ben tamamladım

  YanıtlayınSil
 5. evet ya banada acıL Lazım cvpLar...=)

  YanıtlayınSil
 6. evet ya banada aciL Lazım cvpLar...=)

  YanıtlayınSil
 7. arkadasım çok saol... emeğe saygı..:D bide bişi dicem yaa daha fazla yaparsan sevinirim 4 haftadır hoca kızıyo ama kimse bulamıyo yardımcı kitabıda yokmus daha ... yani anlayacağın yapamassak hapı yuttuk demek cok tesekkür ederim allah razı olsun....:DD:

  YanıtlayınSil
 8. mrb bu yılki kitap biraz farklı galiba bu yıl ki kitabın cevaplarını da ekleyblrmsnz teşekürler

  YanıtlayınSil
 9. harikasınız ama biz hızlı ilerliyoruz lütfen acele ekleyebilir misiniz... tşklerrrrrr

  YanıtlayınSil
 10. sayfa 35 kadar eklermsnz ya yardımcı olunnnnn yaa.....

  YanıtlayınSil
 11. evet bizim hocada biraz hızlı gidiyor biz şuan 20. sayfayı geçtik lütfen devamı biran önce gelsin. :D

  YanıtlayınSil
 12. geçen senede burdan yararlandım çok yardımcı oluyor derslerimde çok teşekkürler bu sene ki kitabın devamınıda en kısa zamanda ekleyebilirseniz çok sevinicez =) iyi çalışmalar...

  YanıtlayınSil
 13. saol kardeşim keşke devamıda olsaydı ... ( MAMİ )

  YanıtlayınSil
 14. Yaww Tüm kitapp :S hemen lazım bulamasam hoca ktabi bana skacak :)

  YanıtlayınSil
 15. ne olur şunun devamınıda getirin çok acil lazım..

  YanıtlayınSil
 16. site hiç güncellenmiyor. ne zamandır aynı.:S

  YanıtlayınSil
 17. ya devamı nezaman :)biz bu konuyu geçtikte.. syf 22-34 kadar olan kısım gerekli.lütfen en kısa zamanda atarmısınız :)
  şimdiden teşekkürler...

  YanıtlayınSil
 18. DİL VE ANLATIM 12.SINIF 2010-2011 YENİ MÜFREDATA UYGUN OLARAK 27-34 E KADAR YAPAN VARMI ACİL

  YanıtlayınSil
 19. teşşekürler. devamını bekliyoruz:)

  YanıtlayınSil
 20. ltfn 12.sınıf 2.ünite sorularının cvplarını yollayınz

  YanıtlayınSil
 21. devamı :) yokmu:)

  YanıtlayınSil
 22. İşinizi yapıyosanız tam yapın ben konuyu geçtikten sonra bu yazıları göreceksem benim hiçbir işime yaramaz ya tam yazın yada hiç yazmayın

  YanıtlayınSil
 23. Allah senden razı olsun, tuttuğunu altın etsin :D

  YanıtlayınSil
 24. ne bu ya yazdığım yorumlar bile yayınlanmıyor kaç gün oldu devamını da getirmiyorsunuz ne bu bee

  YanıtlayınSil
 25. masal konusunu yapan varmıııı

  YanıtlayınSil
 26. yaa bunun devamı ne zaman gelecekkk ????

  YanıtlayınSil
 27. eee dığer konularıda gndernnn

  YanıtlayınSil
 28. saolun biran önce hikayeyegeçseniz çok mutlu olurum teşekkürler böyle bir site hazırladığınız için acele olursanız çok seviniriz size güveniyorum allaha emanet olun sizden doğru bilgiler bekliyorum

  YanıtlayınSil
 29. bana hikaye kısmı lazımdı ama yok... :(

  YanıtlayınSil
 30. devamı gelecek mi acil lazım

  YanıtlayınSil
 31. ne zaman ekleniceq artık yeter yaa buraları geçeli yıllar oldu ekleyin şu kitabın devamını..

  YanıtlayınSil
 32. cok teşekkütler süper olmuş bizi buyuk dertlerden kurtaroyorsunuz :) ellrinize saglık artı devamı en kısa surede gelirse daha da süper olacak :)) tekrar tekrar ellerinize saglık

  YanıtlayınSil
 33. allah sizden razı olsun

  YanıtlayınSil
 34. ama lütfen sonrasını bir an once getrin ne olur acil lazım

  YanıtlayınSil
 35. artık yeni konulara geçseniz diyorum biz kitabı bitirdik hala ilk konudasınız !!

  YanıtlayınSil
 36. sayfa 53 e geldık resmen ve ben delırmek uzereyım bır an once eklersenız çok sevınırım bastan salma yapmayın lutfen bu kadar kısı bosuna beklemesın

  YanıtlayınSil
 37. tşklr de grisinide yapsan secinecegiz arkadaşım

  YanıtlayınSil
 38. lütfen devamı gelsin çooooooooook çabuk sayfa 63

  YanıtlayınSil
 39. Sayfa 27 den sonrası hep yanlış kitapla alakası yok.! lütfen kontrol edin.

  YanıtlayınSil
 40. arkadaşım bunların devamını da acil koyarmısın sayfaya yaa..acilyardım...lütfennn

  YanıtlayınSil
 41. çok saolun.teşekürlerpaylaşım için...devamını en kısa zamanda istiyoruzzzzzzzzzzz..başarılar herkese.simdiden emeğinize sağlık

  YanıtlayınSil
 42. sayfa 20 den sonrasının benım kitabımla alakası yok neden yaa

  YanıtlayınSil
 43. diğer konularda lütfen (:

  YanıtlayınSil
 44. ya sinağrit babanın sorularını yapan var mı acil lazım

  YanıtlayınSil
 45. "SES" adlı konunun Sayfa 53 teki etkinliğini yapan varsa yazabilirse çok iyi olur...

  YanıtlayınSil
 46. aynen banada lazım acil cvplarsanız sevinicem.

  YanıtlayınSil
 47. yaa yeter artk bi cwpp wrnn araktn canımız çıktı

  YanıtlayınSil
 48. Ne zaman diğer sayfalar eklenecek ?????

  YanıtlayınSil
 49. ellerinize sağlık çok güzel olmuz ama diğer sayfalarıda verirseniz çok qüsel olacak..!

  YanıtlayınSil
 50. siteye müzik ekleyeceğinize adam gibi soruların cevabını yazın yeni dil ve anlatım kitabında sayfa 70 deyiz siz hala yayınlayacaksınız

  YanıtlayınSil
 51. 2011 dil anlatım 12. cevaplarını da yayınlarmıınz ltfen çok ihtiyaçım var lüfen 64. sayfa ve devamı lütfen :(

  YanıtlayınSil
 52. çok tesekkürler...

  YanıtlayınSil
 53. yaaaaaaaaaaa nie diğer sayfaları yok yarın ödevim var ama=(

  YanıtlayınSil
 54. çok yayrlı bir site yardımcı oluyor fakat ödevlerin devamını bekliyoruz kısa zaman içinde teşekkürler.sayfa 85 den itibaren..ellerinize sağlık.

  YanıtlayınSil
 55. çok teşekkür ederim ama bana devamı lazım acil

  YanıtlayınSil
 56. bu cepaplar geçensenenin.Lütfen bu senekicevapları verin.ayrıca birkısmı da 11.sınıf dil ve anlatım dersineait.

  YanıtlayınSil
 57. biz roman konusundayız herhalde biz kitabı bitircez anca eklicenizzzzz çok geç ekliyorsunuz biraz daha erken olamaz mıı bizim hoca çok pinpirikli yaaaaaaaaaaa

  YanıtlayınSil
 58. 143-200 arası cevaplar acil lazım

  YanıtlayınSil
 59. 92-100 arası istiyorum yapan varsa yarına

  YanıtlayınSil
 60. sonu lazım sonu bilimsel yazılar yıl sonu geldi yaa

  YanıtlayınSil
 61. nerde bu admin bu kadar kişinin sesini duymuyormu ekleyin artık şu cevapları özeliikle 2. ünite cevapları lazım hadi admin hadi ekle şunları

  YanıtlayınSil
 62. çookk saoluunn ellerinize sağllkk :):):)

  YanıtlayınSil
 63. Ya lütfenn yeni kitabın cevaplarını eklermisinizz.Bunlar geçen senenin

  YanıtlayınSil
 64. yapıcanız işin......

  YanıtlayınSil
 65. bu cevapların kitapdaki sorularla alakası yok :/

  YanıtlayınSil
 66. Yeni kitaba uyarlama yapar mısınız :(

  YanıtlayınSil
 67. ama bu yeni mfüredat değil kiiii

  YanıtlayınSil
 68. 2011 2012 yılının 12.sınıf dilve anlatım kitap cevapları acil lazım lütfen çok rica ediyorum yardımcı olurmusunuz emekleriniz için teşekkürler

  YanıtlayınSil
 69. ya bende mi bi problem var yoksa bu 12. sınıfın yeni mfredtyle eski mfredtna aynı şeyler mi yazılmış abi tutmuyor ki ya o.O

  YanıtlayınSil
 70. off lütfen bu senenin cevaplarını yayınlayın

  YanıtlayınSil
 71. saolun emeğiniz için teşşekkürler ama bunlar yeni müfradatın değil eliniz değmişken yeni müfradatıda bır yayınlasanız fena olmaz

  YanıtlayınSil
 72. arkadaşım yararlı güzel ama yarım olmuş tam olarak faydalanamadıktan sonra ne manası var

  YanıtlayınSil
 73. ya 91, sayfaa lütfeeeeennnnnn

  YanıtlayınSil
 74. neden yei müfredatı vermiyosunuz

  YanıtlayınSil
 75. sayfa 95 :) yok mu? :D

  YanıtlayınSil
 76. teknolojinin faydaları :)))
  (efsane gönlüm )

  YanıtlayınSil
 77. 2012 dio müfradat uymuyo bu ne biçim cevap anahtarı :(

  YanıtlayınSil
 78. forumu ekler misin :/

  YanıtlayınSil
 79. ellerinze saglık :)

  YanıtlayınSil
 80. lenn zaten gözüm bozuk sizde çok göz yorucu site yapmışınız yorum :) :P

  YanıtlayınSil
 81. dil anlatım kitabından sayfa 117 nin cevaplarını istiyorum

  YanıtlayınSil
 82. lütfen hemen yayınlar mısınız

  YanıtlayınSil
Yorum Sayfası :


Yorum formuna konuyla ilgili görüş ve sorularınızı bırakabilirsiniz.

Yorumunuza mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacağından emin olabilirsiniz.


Eklenen yorumlar, moderatör onayından sonra yayınlanmaktadır.İstatistikler

BLOGKAFEM.NET

© Copyright 2008-2020
Sitedeki yazıların her hakkı BLOGKAFEM.NET sitesine aittir.
Kopyalanması halinde lütfen kaynak gösteriniz.
DMCA.com Protection Status
Anasayfa | Hakkında | Haberler | Reklam | İletişim