10.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 122 - 131 Arası Cevaplar

Yazar:1. Destansı (Epik) Anlatım - Fiil (Eylem)SAYFA 122
Metin İnceleme
7.Destansı anlatımda hangi edebî türlerden yararlanılabileceğini açıklayınız.
         CEVAP:
         Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir.
8.Metinlerin ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
         CEVAP:
         Destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri:
Ø  Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.
Ø  Destan türünün yiğitçe havası vardır.
Ø  Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır.
Ø  Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.
Ø  Etkileyici bir özellik taşır.
Ø  Sürekli hareket vardır.
Ø  Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.
Ø  Anlatımda abartıya yer verilebilir.
Ø  Sanatlı bir dil kullanılır.


SAYFA 123
9.      Bu şiirdeki altı çizili kelimelerin ortak özelliği nedir?
CEVAP:
İş, oluş, hareket bildiren kelimeler olması.
10.  Bu kelimeleri metinden çıkardığımızda metnin anlamında bozulma olur mu?Niçin?
          CEVAP:
          Bozulma olur; çünkü fiiller anlamlı kelimelerdir.
11.  Bu kelimelere ne ad verildiğini ve kelimelerin metindeki işlevini belirtiniz.
          CEVAP:
          Bu kelimelere “fiil (eylem)” denir.
12.  “Kınalı Ali ve Oğuz Kağan Destanı” adlı metinlerde fiilleri bularak bunların kullanılma nedenlerini tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
       CEVAP:

1.Metindeki filler
2.Metindeki filler
Sohbet ediyor, soruyordu, takıldı, çağırdı, sordu, dedi, geçti, yanıtladı, yanıt verdi, kına yaktı, bilmiyorum, üstelemedi, gidebilirsin, oldu, kalmıyorlar, takılıyorlar; yapıyorlardı, kazandı, yardım istedi, istiyorum, yazamıyorum, yardım eder, geldi, söyle, yazalım dediler, söylüyor, yazıyor, denetliyorlardı, başlıyordu, öperim, merak etmeyin, devam ediyor, soruyor, bilesiniz, ilerleyemeyecektir, dalga geçtiler, bitiriyordu, durdu, ekleyeceğim, yazdırdı, gelecek, yakma, öperim, şiddetleniyordu, başlamışlardı şehit oluyorlardı, yeterli olmuyor, azalıyordu, yerinde duramıyordu, gelmişlerdi, dua ediyordu, gittiler, istediler, direnemedi, kaldı, gidiyorlardı, dönmedi, şehit olmuştu, geldi, aldı, başladı, sergilenmektedir, yanıt veriyordu, öperim, selam ederim, devam ediyordu, sattık, gönderiyoruz, veriyoruz, sürüyorum, yorulmuyorum, merak etmeyin, düşünmeyin, bırakıyordu, yazılmıştı, diyordu, dalga geçtiler, yakma, demişsin, yaktım, söyle, dalga geçmesinler, yakarlar.
Parladı,  emdi, emmedi, istedi, başladı, büyüdü, yürüdü, oynadı, gü­der, biner, avlardı, oldu, yerdi, ezmişti, istedi, çıktı, gitti, ele geçirdi, bağladı, gitti, sabah oldu, geldi, gör­dü, almış, tuttu, bağladı, gitti, durdu, vurdu, öldürdü, kesti, aldı, gitti, gördü, yemektedir, dedi, yedi, ziyafet verdi, danıştı, geldi, yaptırdı, yediler, içtiler, buyruk verdi, oldum, olsun, yürüsün, yolladı, gönderdi, yazılmıştı, olsam, gerektir, dilerim, dost edinirim, baş eğmezse, baş eğerse, ga­zaba gelirim, çıkarır, astırır, yok ettiririm.

1.etkinlik
Yansıttıkları anlam bakımından fiilleri; "atmak" kılış fiili, "koşmak" durum fiili, "sararmak" oluş fiili gibi çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya göre bildirdikleri an­lamı göz önüne alarak metinde geçen filleri sınıflandırınız.
CEVAP:
FİİL
KILIŞ
(Nesne alır.)
DURUM
(Nesne almaz.)
OLUŞ
(Zamanla olma anlamı taşır)
çıktık
+
kapladı
+
başladı
+
uyukluyordum
+
duruyor
+
bıraksa
+

SAYFA 124
Anlama ve Yorumlama
2.etkinlik
Aşağıdaki tabloda verilen konuları, destansı anlatıma uygun olup olmaması bakımından inceleyiniz. Uygun olanları ve olmayanları nedenleriyle konuların karşılarına yazınız.
CEVAP:

Vatan ve bayrak sevgisi
Uygundur. Çünkü kahramanlık konusudur ve yiğitçe bir söyleyişle dile getirilir.
İlahi aşk
Uygun değildir. Çünkü lirik anlatım konusudur ve okurun duygularına seslenir.
Sevgiliye duyulan özlem
Uygun değildir. Çünkü lirik anlatım konusudur ve okurun duygularına seslenir.
Ayrılık acısı
Uygun değildir. Çünkü lirik anlatım konusudur ve okurun duygularına seslenir.
Anne-baba sevgisi
Uygun değildir. Çünkü lirik anlatım konusudur ve okurun duygularına seslenir.
Hükmetme duygusu
Uygun değildir. Çünkü lirik anlatım konusudur ve okurun duygularına seslenir.
Bir insanın kahramanlığı
Uygundur. Çünkü kahramanlık konusudur ve yiğitçe bir söyleyişle dile getirilir.
Savaş veya göç
Uygundur. Çünkü kahramanlık konusudur ve yiğitçe bir söyleyişle dile getirilir.
Bağımsızlık mücadelesi
Uygundur. Çünkü kahramanlık konusudur ve yiğitçe bir söyleyişle dile getirilir.
SAYFA 125
3.ETKİNLİK
Tabloda verilen altı çizili fiillerin kipini ve şahsını yazınız.
CEVAP:

Metin
İş
Anlatış
Ait olabileceği zaman
Kişi
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
önce
sonra
geçmiş
Ben
Gözlerinden akan ne
Ağlıyor musun anne?
aynı
aynı
şimdiki
sen
Bu dekor dakika dakika değişecek
Ben hep ağlayacağım
sonra
önce
gelecek
o
ben
Bir senede dört mevsim var
Hep birbirini kovalar
daim
daim
geniş
o
Beklenen kar sonunda yağmış
Küçük çocuk umutlanmış.
önce
sonra
geçmiş
o4. etkinlik              
Aşağıda verilen bilgilere göre örnek cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
A. Geçmiş Zaman: İş önce, anlatılış sonradır, di' li ve miş'li geçmiş zaman diye ikiye ayrılır.
Örnek: Dışarıda kavga olmuş.        
Arkadaşım beni aradı.
-mis eki farklı anlamlar da katar:
Uyuyup kalmış. (farkında olmadan yapma)
A!  Bak kar yağmış. (şaşırma)


B. Şimdiki Zaman: İş ve anlatılış aynı andadır, yor ekini alır.
Örnek: Babam gelmiş.
-makta, -mekte eki -yor eki ile aynı görevdedir.
Örnek:
Babam gelmekte.


C. Gelecek Zaman: Anlatım önce, iş sonradır. Eki -acak. -ecek'tir.
Örnek: Kitabı okuyacak.
Odunları kıracak.


D. Geniş Zaman: Her üç zamanı da kapsar. İş ve anlatılış daimdir. Eki -r. -ar. -er. -ir. -ir'dir.
Örnek: Sabahlan hep koşar.
Şahıs (Kişi) : Bir fiilin bildirdiği işi, hareketi ya da oluşu yapan varlığa fiilin kişisi denir. Fiillerin kişile­ri canlı ya da cansız varlıklardan oluşabilir.
Bu kişiler tekil ve çoğul olmak üzere altı biçimde kullanılır. Buna göre aşağıdaki tabloda bulunan boşlukları doldurunuz.
CEVAP:

I. tip şahıs eki
II. tip şahıs eki
1.tekil kişi
oku-du-m
oku-yor-um
1.çoğul kişi
oku-du-k
oku-yor-uz
2.tekil kişi
oku-du-n
oku-yor-sun
2.çoğul kişi
oku-du-nuz
oku-yor-sunuz
3.tekil kişi
oku-du
oku-yor
3.çoğul kişi
oku-du-lar
oku-yor-lar

SAYFA 126
5. etkinlik                        
Tablodaki cümlelerin fiillerini bulup bunların taşıdığı anlamı fiillerin karşısına yazınız.
CEVAP:

Metin
Anlam
Gelin haydi kardeşler .
Tutuşalım el ele
İstek
Açsam rüzgâra yelkenimi
Dolaşsam deniz deniz
Dilek
Bir yabancı dil bilmek isteyen, o dille fazla ilgilenmelidir.
Gereklilik
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Emir

6. etkinlik
Kiplerin kendi anlamının dışında kullanılmasına zaman (anlam) kayması denir. Tablodaki cümlelerde kullanılan fiiller ait oldukları kiplerin anlamını taşımamaktadır. Bu bilgiden hareketle fiillerin hangi kipe ait olduklarını aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız.
CEVAP:

Cümle
Ait Olduğu Kip
Taşıdığı Anlam
Yarın başbakan şehre geliyor.
Şimdiki zaman
Gelecek zaman
1973'te Ankara'da doğuyor.
Şimdiki zaman
Geçmiş zaman
Her sabah spor yapıyor.
Şimdiki zaman
Geniş zaman
Atatürk 1919'da Samsun'a çıkar.
Geniş zaman
Geçmiş zaman
Şu cami Selçuklulardan kalmış olacak.
Gelecek zaman
Gereklilik kipi
Ne olur beni affet!
Emir kipi
İstek kipi

SAYFA 127:
7. etkinlik
Yukarıdaki metinden yola çıkarak tabloyu doldurunuz.
CEVAP:

Öznesi belli  (etken)
Öznesi belli değil (edilgen)
Nesne almış (geçişli)
Nesne almamış (geçişsiz)
aldı     
+
+
gönderdi
+
+
geldi
+
+
dediler
+
+
sevindi
+
+
çalındı
+
+
öttürüldü
+
+
dikildi
+
+
kesildi
+
+
karşıladı
+
+
indi
+
+
görüştü
+
+
eğlendiler
+
+
eriştiler
+
+

                                                                 

Verilen bu bilgiler ışığında metindeki (Antepli Şahin) fiilleri sınıflayınız.
CEVAP:

Fiiller
Öznesine göre
Nesnesine göre
Dövüşeceğim
İşteş
Geçişsiz
Çağıracağım
Etken
Geçişli
Yaşarız
Etken
Geçişsiz
Dövüşür
İşteş
Geçişsiz
Dalgalanır
Dönüşlü
Geçişsiz
Düşmesin
Etken
Geçişsiz
Kirlenmesin
Dönüşlü
Geçişsiz
Alacaksa
Etken
Geçişli
Alsın
Etken
Geçişli
Gitmez
Etken
Geçişsiz
Çıkmış
Etken
Geçişsiz
Yazacağız
Etken
Geçişli
Çıktı
Etken
Geçişsiz
Çektim
Etken
Geçişli
Vurdum
Etken
Geçişli
Söylenir
Edilen
Geçişsiz
8. etkinlik
Edilgen ve dönüşlü fiillerde "-I" ya da "-n" eki kullanılır. Ancak edilgen fiillerde işi yapan belli değildir: dönüşlü fiillerde ise işi yapan ve işten etkilenen aynı varlıktır. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin yüklemlerini inceleyiniz ve özne-yüklem ilişkisine göre çatılarını yazınız.
CEVAP:

1
Elbiselerimiz pırıl pırıl yıkandı.
Edilgen
2
Dün gördüğümüz mobilyalar satılmış.
Edilgen
3
Dayanılmaz artık bu ayrılık acısına.
Edilgen
4
Okulumuzda yarın kitap fuarı açılacak.
Edilgen
5
İstediği elbiseyi alamayınca çok üzüldü.
Dönüşlü

9. etkinlik
Geçişli fiil ---> Geçişli fiil = Ettirgen fiil
Geçişli fiiller "-t, -r, -tır (-tır,-tir,-tur,-tür,-dır,-dir,-dur,-dür)" eklerinden birini alıp geçişlilik derecesini artırarak ettirgen çatılı olurlar. Siz de aşağıdaki geçişli fiillere bu ekleri getirerek cüm­lede kullanınız.
CEVAP:

Geçişli fiil     
-t, -r, -tır
Cümle
Çöz-
Çöz-dür-       
Sınavda çıkan soruları öğrencilere çözdürdü.
Al-
Al-dır-
Danışmadaki paketi aldırdı.
At-
At-tır-
Çöpleri kovaya attırdı.
Sor-
Sor-dur-
Maçın sonucunu arkadaşına sordurdu.
SAYFA 128
10. etkinlik
Geçişsiz fiil ---> Geçişli fiil= Oldurgan fiil
Geçişsiz fiiller u-t, -r. -tır (-tır,-tir,-tur,-tür,-dır,-dir,-dur,-dür" eklerinden birini alıp geçişli hâle gele­rek oldurgan çatılı olurlar. Siz de aşağıdaki geçişsiz fiillere bu ekleri getirerek cümlede kullanınız.
CEVAP:

Geçişsiz fiil
Oldurgan fiil
Cümle
Uyu-
Uyu-t-
Bebeğini ninnilerle uyuttu.
Kaç-
Kaç-ır-
Otobüsü son anda kaçırdı.
Yürü-
Yürü-t-
Kaşla göz arasında adamın parasını yürüttü.
Ağla-
Ağla-t-
Bir oyuncak için kardeşini ağlattı.11. etkinlik
 Bir fiilin işteş olması için en az iki varlık ile gerçekleştirilebilir bir iş olması gereklidir. Aynı zamanda işteş fiiller "-ş" ekini de alırlar.
Aşağıdaki cümlelerde, -ş ekini almadığı hâlde işteş anlam taşıyan fiilleri bulunuz.
CEVAP:
İki ordu akşama kadar savaştı.
Onunla yıllardır görüşmemiştim.
İki güreşçi biraz sonra güreşecek.
Benzer örnekler veriniz ve cümlede kullanılma nedenlerini açıklayınız.
CEVAP:
“Barış-” ve “yarış-” fiilleri de bu özelikleri taşır. Çünkü bu fiillerde işin birden fazla kişi tarafından “karşılıklı” yapılma anlamı vardır. 12. etkinlik
Aşağıdaki fiilleri çatılarına göre dönüşlü olacak şekilde cümle içerisinde kullanınız.
CEVAP:
Bakın-   : Çocuk, şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor.
Taran-   : Küçük kız, aynanın karşısında saatlerce tarandı.
Sevin-   : Annem bu habere çok sevinecek.
Üzül-      : Takımımızın kupadan elenmesine çok üzüldüm.
Bunların cümlede kullanılma nedenlerini açıklayınız.
CEVAP:
İşi yapanın yaptığı işi kendi üzerinde (kendi kendine) yaptığı anlamını bildirmek için... Yani işi yapan ile işten etkilenenin aynı varlık olduğunu belirtmek için…


13. etkinlik
Aşağıdaki tabloda bulunan fiilleri çatılarına göre hem etken hem edilgen hem de dönüşlü olacak şekilde cümle içerisinde kullanınız.
CEVAP:

                    süsle-
Etken
Okulun bahçesini süsledik.
Edilgen
Okulumuz süslendi.
Dönüşlü
Kardeşim aynanın karşısında süslendi.
                   bak-
Etken
Çocuk, soruların cevaplarına baktı.
Edilgen
Soruların cevaplarına bakıldı.
Dönüşlü
Çocuk meraklı gözlerle etrafına bakındı.

SAYFA 129
14. etkinlik
Yapım eki almamış olan (kök hâlindeki) fiiller basit fiildir; yapım eki almış olan (gövde hâlindeki) fiiller ise türemiş fiildir. Buna göre aşağıdaki fiilleri hem basit hem türemiş olarak cümle içerisinde kullanınız.
CEVAP:
Yaz-      Basit               : Soruların cevaplarını defterine yazdı.
                        Türemiş           : Soruların cevapları deftere yazıldı.  
Oku-     Basit               : Bu gece 100 sayfa kitap okudum.
                        Türemiş           : Az önce öğle ezanı okundu.
Uç-        Basit               : Kardeşim beni görünce havalara uçtu.
                        Türemiş           : Kuşlar havada uçuşuyor.
Kır-       Basit               : Böyle konuşmakla beni kırıyorsun.
                        Türemiş           : Beni aramadığın için sana kırıldım.Ölçme ve Değerlendirme
A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
vİçerisinde bir kip anlamı taşıyan fiillere basit zamanlı fiiller denir.
v  İçerisinde birden fazla kip anlamı taşıyan fiillere birleşik zamanlı fiiller denir.
vDilimizde bir kip kendi anlamı dışında kullanılıyorsa o fiilde anlam (zaman) kayması vardır.
B. Aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.
TÜRKÇEDE FİİL KİPLERİ
Görülen geçmiş zaman
Öğrenilen geçmiş zaman
Şimdiki zaman
Gelecek zaman
Geniş zaman
Gereklilik kipi
İstek kipi
Emir kipi
Dilek-şart kipiC. Aşağıdaki destan ve millet isimlerini eşleştiriniz.
Oğuz Kağan                      : TÜRK
Şinto                                  : HUN
Şehname                            : İRAN
Manas                                : KIRGIZ
İgor                                    : RUS
Nibelungen                         : ALMAN
Roland'ın Şarkısı               : FRANSIZ
Kalevala                             : FİN
Ramayana                          : HİNT
Odisseia                             : YUNAN


SAYFA 130

 
Ç) TÜRK DESTANLARI
Türeyiş Destanı
Göç Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Ergenekon Destanı
Battal Gazi Destanı
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Aşağıdakilerin hangisinde coşkulu anlatım esas alınır?
A) Masal                 B) Destan                  C) Öykü   D)Tiyatro              E) Roman2. Aşağıdakilerden hangisi destan konusu olamaz?
A)      Büyük felaketler
B)      Milletlerin göçü
C)      Uzun savaşlar
D)  Ölümsüz aşklar
E)  Kahramanların yiğitliği3. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir destan­dır?
A)Manas              B)Ergenekon                       C)Oğuz Kağan     D)Çanakkale       E)Türeyiş4.     I. Ellerini yüzümde gezdir, sil alnımdan yor­gunluğu
II.           Gözlerimin altından yaşamak korkusunu al
III.      Düşüncende yaşamak isterim senin, bir gün en yalnız saatinde
IV.      Bu nağmeler dalga dalga yutuyor bizi bir sessizliğin aynasından
V  Gün bitmeden başladı içimizde yarınsız insanların gecesi
Numaralandırılmış dizelerden dizelerden hangilerinde türemiş bir fiil vardır?
A) I. ve II.          B) II. ve IV.      C) I. ve V.        D) II. ve V.     E) III. ve V.


5. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir destan değildir?
A)   Şehname
B)    Nibelungen
C)    Göç
D) Şinto
E) Kaybolmuş Cennet6. Aşağıdakilerin hangisi destansı bir anlatı­ma sahip değildir?
A)   Dede Korkut Hikâyeleri
B)    Millî marşlar
C)  Varsağı
D) Kahramanlık şiirleri
E)  Koşma
7.   Nesne alabilen fiiller geçişli, alamayan fiiller ise geçişizdir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisi­nin yüklemi geçişsizdir?
A)   Okulun bahçesine çam fidanları dikecekler.
B)    Kardeşim okumayı yazmayı henüz söke­medi.
C)    Ben de senin gibi sabahları erken kalkma­yı seviyorum.
D)   Gökyüzünde kuşlar özgürlüğe uçuyor.
E) Sevgiyle çapan gönüller insanları mutlu eder.SAYFA 131
8.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)    Eriyen parmaklarımda mumyalanıyor ay­dınlık.
B) Sesler çınlıyor alnımda hafıza gibi dağınık.
C) Duvarda senin çocukluk resmin asılıydı.
D) Gülüyor ta uzaklardan, sabahın boş ayna­sına.
E) Keskinleşiyor bakışı, bir çocuğun gölgelikte.9. Geçişsiz iken "-t, -r, -tır" eklerinden birinin ge­tirilmesiyle geçişli yapılan fiillere oldurgan fiil denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?
A) Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
B)  Duygular buğu buğu akar içimize
C) Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
D) Şiir bir gözyaşıdır isteyenin gözlerinde
E)  Yağmur ol, dol gönlüme kelimeler, heceler10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dönüşlü çatılı bir eylemdir?
A)   Esir kuşlar gibi bir oraya bir buraya sıçrı­yorum bazen.
B) Gece geç saatlerde evine dönmesine rağ­men işinden bıkmıyordu.
C) Yıllar önce görüştüğü arkadaşlarıyla karşı­laşınca heyecandan dili tutuldu.
D) Her şeye rağmen okumayı uyumaya ter­cih ederim ben.
E) Gölgesinden korkan biri için bu iş çok ağır olmaz mı?11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş bir fiil vardır?
A) Günbatımı kızıllaşır ötelerin ufku.
B) Hep yağmuru görürdüm düşümde.
C) Vaktinde gelir mi bulutların mektubu?
D) Bugün üzgün gördüm kınalı kekliği.
E) Yumdu gökyüzü mavi gözlerini.12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A) Derin, siyah gözlerine uzun uzun baka­cağım bir gün.
B) Uzun kış gecelerinde komşularla laflıyoruz.
C) Burada herkes, her şey ilk günkü gibi taze duruyor.
D)   Sen gel de dedikleri kendin uygula önce.
E)  Konu dışındaki konuşmalar hep boş şey­lerle geçmiş.13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, işteş çatılı bir eylem değildir?
A)Deniz ile ırmak, tam bu noktada yeniden buluştu.
B) Mısır tarlasında, güneşin altında akşama kadar piştiler.
C) En son bundan birkaç yıl önce mektuplaştılar.
D)Diploma töreninde anne ile oğul birbiriyle kucaklaştı.


Daha fazlası için arama yapın :


0 yorum:

Yorum Sayfası :


Yorum formuna konuyla ilgili görüş ve sorularınızı bırakabilirsiniz.

Yorumunuza mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacağından emin olabilirsiniz.


Eklenen yorumlar, moderatör onayından sonra yayınlanmaktadır.İstatistikler

BLOGKAFEM.NET

© Copyright 2008-2020
Sitedeki yazıların her hakkı BLOGKAFEM.NET sitesine aittir.
Kopyalanması halinde lütfen kaynak gösteriniz.
DMCA.com Protection Status
Anasayfa | Hakkında | Haberler | Reklam | İletişim